NAPREDNE INSTALACIJE


NAPREDNE KUĆNE INSTALACIJE
         Napredne kućne instalacije su instalacije izvedene na bazi novog i naprednog pogleda na funkcionalnost i upravljanje kućnim sustavima. Baziraju se na novim tehnologijama, integraciji, centralizaciji i pojednostavljenju upravljanja, automatizaciji, proširenju područja rada i energetskoj učinkovitosti.

         U biti, napredne instalacije, uz rijetke slučajeve, samo su poboljšane verzije postojećih sistema; modularni sklopovi, novi tipovi materijala za povezivanje, elektronika, informatika, minijaturizacija i pad cijena učinili su da se sustavi kućne instalacije mogu izvesti i za one namjene koje su donedavno korištene isključivo u industriji ili poslovnim prostorima. Tako, na primjer, telefonska centrala za korištenje u stambenom objektu ili manjem uredu može se ugraditi po vrlo pristupačnoj cijeni; nekad su cijene takvih centrala bile astronomske, a i izvedbeno su bile puno zahtjevnije i zauzimale su mnogo prostora.

         Napredne instalacije mogu se sagledavati kao pojedinačni sustavi, gdje svaki sustav projektiramo i ugrađujemo individualno, tj. svaki za sebe. Međutim, sama bit napredne instalacije je hibridizacija i povezivanje u cjelinu! Kontrola rasvjete, potrošnje električne energije,  grijanja, ventilacije, klimatizacije, audio sustav, preventivni sustavi itd. povezuju se u jednu funkcionalnu cjelinu, tvoreći tako napredan integrirani sustav koji nam uvelike mijenja kvalitetu življenja. Centralizacija i automatizacija sustava pruža nam mogućnost jednostavnog upravljanja i kontrole svih sustava na vrlo jednostavan i praktičan način. Ugradnja naprednog sustava instalacija  naš dom pretvara u „inteligentnu kuću“.SUSTAVI
         Stambenu jedinicu možemo podijeliti na građevinski dio, instalacije i opremu (unutarnje i vanjsko opremanje). Instalacije možemo razvrstati na energetske instalacije, instalacije za održavanje topline, telekomunikacijske instalacije, vodovodne instalacije, ventilacione instalacije i instalacije za nadzor. Energetske instalacije dijelimo na elektroenergetske instalacije (jake i slabe struje), plinovodne instalacije i toplovodne instalacije. Instalacije za održavanje topline dijelimo na instalacije za zagrijavanje i instalacije za hlađenje. Telekomunikacijske instalacije dijelimo na telefonske instalacije, informatičke instalacije i antenske instalacije. Vodovodne instalacije dijelimo na vodovod, kanalizaciju i sakupljanje slivnih voda. Ventilacione instalacije dijelimo na pasivne i aktivne ventilacije za odvod iskorištenog i dovod svježeg zraka. U ventilacione instalacije možemo uvrstiti i dimovodne instalacije. Instalacije za nadzor i zaštitu su protuprovalni alarmi, protupožarni alarmi, nadzor objekata i prostorija i gromobranske instalacije.

         Ako pitate struku, ovo je podjela sa pomalo neobičnim rasporedom elemenata. Naime, način na koji sam podijelio instalacije je ugradbeni (izvršni) način, to jest pogled na instalacije iz perspektive majstora koji ih ugrađuju. Projektna podjela instalacija (da ne kažem teoretska podjela) ipak je malo drugačija.

         Zašto sam je tako podijelio? Podijeljena je prema očekivanim zahtjevima naručitelja, ljudi koje ne zanima stručna kategorizacija i nerazumljiv tehnički rječnik. Ako kod ozbiljnog investitora odaberemo pogrešan pristup i krenemo sa objašnjavanjem ponude jezikom struke može se zbog nerazumijevanja i neshvaćanja dogoditi ugradnja nepotpunih instalacija. Po meni, jednostavniji i razumljiviji pristup je pristup kroz objašnjavanje sustava instalacija.

         Sustavi instalacija mogu se podijeliti na sustav električnih instalacija, sustav vodoopskrbe i kanalizacije, sustav zagrijavanja prostorija, sustav hlađenja i sustav ventilacije, te specijalizirani sustavi kao što su antenski sustav, sustav telefonije i informatike, audio – sustav,  protuprovalni sustav, protupožarni sustav, sustav nadzora… Znači, sustavi su jedna ili skup više vrsta instalacija za specifičnu namjenu. Prednost objašnjavanja sustava su podsustavi, to jest dijelovi sustava za specijaliziranu namjenu. Laiku je objašnjavanje sustava mnogo razumljivije od objašnjavanja samih instalacija.PODJELA SUSTAVA
SUSTAV ELEKTRIČNIH INSTALACIJA, ELEKTROENERGETSKI SUSTAV


         Služi za opskrbu domaćinstva električnom energijom. Možemo ga podijeliti (i objašnjavati) prema namjeni: sustav rasvjete, sustav utičnica itd. ili prema mjestu ugradnje: kuhinjski sustav instalacija, kupaonski sustav… Svaki (pod)sustav možemo raščlaniti i na elemente sustava, što je mnogo jednostavnije pratiti putem raščlambe od osnovnog sustava prema krajnjim elementima nego pri objašnjenju samih instalacija, jer se sustavi u mnogim slučajevima sastoje od više vrsta instalacija. U sustav električnih instalacija možemo ubrojiti i sve ostale instalacije jake i slabe struje namijenjene specifičnim funkcijama (alarmni sustav i sl.), međutim te instalacije je puno jednostavnije izdvojiti i objasniti kao samostalne sustave.         

         Sustav električnih instalacija služi za opskrbu potrošača električnom energijom. Prema izvoru možemo ga podijeliti na sustav jake struje (napon gradske mreže), sustav slabe struje (kućno zvono, halogena rasvjeta, automatika), sustav za nuždu (rasvjeta za nuždu, neprekidni izvor napajanja – UPS, akumulatori) i sustav alternativnog izvora napajanja (fotonaponski elementi, vjetrogeneratori).

         Sustavi jake struje nama su najinteresantniji jer su u građevinskom objektu najmnogobrojniji. Sustave možemo pratiti i prema strujnim krugovima, specifičnoj namjeni, etaži, mjestu i načinu ugradnje…

         Prema izvedbi elektrosustav se može podijeliti na klasični, modularni i napredni. Klasični sustavi su elektroinstalacije izvedene sa klasičnim prekidačima i utičnicama. Sve ih više istiskuju modularni sustavi koji se sastoji od modularnih prekidača i utičnica. Velika im je prednost standardizacija i koncentracija (moguća je ugradnja većeg broja modula na manjoj površini), zatim estetika i funkcionalnost (uz utičnice i prekidače postoji čitav spektar modularnih elemenata – senzora, rasvjetnih tijela, programabilnih jedinica…). Napredni sustav koristi modularne jedinice (tipkala i sl.) ali su one drugačije koncipirane; cjelokupnom instalacijom upravlja centralna upravljačka jedinica.GROMOBRANSKI SUSTAV, SUSTAV ZA NADNAPONSKU ZAŠTITU


         Nemojte se zavaravati da je gromobran pocinčana traka montirana na krov i spojena sa trakom ukopanom u zemlju. Gromobranski sustav dijeli se na vanjsku i unutarnju gromobransku instalaciju. Vanjska gromobranska instalacija služi za zaštitu objekta, dok unutarnja gromobranska instalacija služi za zaštitu elektroinstalacija, električnih uređaja i kao zaštita od induciranog napona.PROTUPROVALNI SUSTAV


         Ili običnim rječnikom „alarm“. Protuprovalni sustav služi za zaštitu objekta i za uzbunjivanje u slučaju provale. Nadzor se vrši praćenjem kretanja u i oko objekta pomoću senzora. Protuprovalni sustav može biti podijeljen na zone; kada smo u objektu, uključuju se samo one zone u kojima ne boravimo. Može se priključiti i na dojavnik, koji u slučaju uključenja putem telefonske linije uzbunjuje nadležnu zaštitarsku službu. U nekim slučajevima u protuprovalni sustav integriran je i sustav za tehničku zaštitu (detektori plina, dima, poplave…).SUSTAV NADZORA


         U sustav nadzora spadaju video – kamere i video – rekorderi za pohranu snimaka sa nadzornih kamera, senzori pokreta ili promjene u prostoru i sustav osvjetljenja nadziranih površina. Nadzorni sustav može biti integriran u protuprovalni sustav, a može raditi odvojeno. Pod nadzorni sustav spada i „baby – alarm“ – video nadzor prostorije u kojoj spava maleno dijete.SUSTAV ZA KOMUNIKACIJU I MEĐUKOMUNIKACIJU


         U taj sustav spadaju interfonske i videofonske instalacije (sustav za otvaranje ulaznih vrata) i međukomunikacija (intrekom) između prostorija unutar prostora.AUDIO SUSTAV


         Sve više se u upotrebu uvodi središnji audio – sustav. Prednosti su mu mogućnost više izvora zvuka, individualna regulacija glasnoće za svaku prostoriju kao i mogućnost međukomunikacije.ANTENSKI SUSTAV


         Sustav zemaljske, satelitske ili kablovske televizije – razvodi se po objektu do priključnih mjesta za TV prijemnik, računalo, u novije vrijeme i hladnjak, kuhinjsku napu…TELEKOMUNIKACIJSKI I INFORMATIČKI SUSTAV


         Osnovno je zamišljen za telefoniju i priključenje na Internet. Međutim, u taj sustav spadaju i priključci za konekciju ako se izvode u obliku instalacija (mreže, USB, HDMI…). Bitno je da se u posljednje vrijeme gubi jasna razlika između antenskog, telekomunikacijskog i audio – sustava, pa ih bez problema možemo svrstati u novu kategoriju – MULTIMEDIJALNI SUSTAV.SUSTAV VODOOPSKRBE


         Vodovodna instalacija doduše spada u sustav vodoopskrbe, ali klasičnu vodovodnu instalaciju treba shvatiti kao instalaciju i ništa više. Sustav vodoopskrbe je sustav upravljanja vodovodnim instalacijama, regulacijom izvora vode i njenim preusmjeravanjem unutar vodovodne instalacije. U tu svrhu koriste se elektromotorne crpke, elektromotorni ventili, senzori nivoa vode, senzori protoka vode, senzori tlaka vode u sustavu, uređaji za pročišćavanje vode, uređaji za prikupljanje slivnih voda… U sustav vodoopskrbe spadaju i podsustavi za zalijevanje, fontane, bazeni i slično.SUSTAV ZAŠTITE OD POPLAVE


         Služi za zaštitu prostorija u objektu od poplave izazvane mehaničkim kvarom (puknućem cijevi) ili vremenskim nepogodama (povratna voda kroz kanalizaciju u slučaju jake kiše). Sustav dobiva podatke od senzora razmještenih po objektu na mjestima moguće poplave, te pomoću elektroventila, crpki ili dojavom vrši zaštitu ugroženog objekta.SUSTAV ZAŠTITE OD VREMENSKIH NEPOGODA

         
         Taj sustav prati vremenske (ne)prilike i u slučaju potrebe vrši zaštitu objekta, najčešće prozora. Za funkcioniranje sustava potrebne su elektromotorne rolete, prozori sa elektromotornim zatvaranjem i integracija sa sustavom za zaštitu od poplave.SUSTAV ZA ZAŠTITU OD POŽARA, VATRODOJAVNI SUSTAV


         Služi za zaštitu objekta od požara. U slučaju pojave vatre ili dima sustav automatski dojavljuje (alarmom ili pozivnikom) o nastaloj opasnosti, vrši radnje zaštite (zatvaranje ventilacionih sustava, isključenje električne energije, zatvaranje dovoda plina) i u nekim slučajevima može vršiti radnje gašenja požara (CO2 ili vodenim raspršivačima). Prvenstveno služi za zaštitu kotlovnica i mjesta u objektu u kojima postoji mogućnost izbijanja požara. U sustav se mogu integrirati i senzori za plin i senzori za ugljični monoksid.SUSTAV GRIJANJA


         Sustav zagrijavanja prostorija sastoji se od dopreme energenta (plinovod), izvora topline (peć za centralno grijanje, solarni sustav, toplinska crpka…) i razdiobe topline po objektu (toplovodna instalacija i radijatori). Međutim, u posljednje vrijeme dolazi do integracije više sustava grijanja kao i njihovo objedinjenje sa sustavima klimatizacije i sustavima ventilacije.

        Više informacija o naprednom sustavu grijanja potražite ovdje.SUSTAV KLIMATIZACIJE (HLAĐENJA)


         Sustav hlađenja može biti individualan (klima uređaji) ili centralni (unutarnje jedinice sa zajedničkom vanjskom jedinicom). Ugrađuje se na zid, pod ili u plafon prostorije.SUSTAV VENTILACIJE


         U sustav upravljive ventilacije spadaju ventilacioni otvori sa ventilatorima (kuhinjske nape, kupaonski ventilatori) i dvosmjerni sustavi za izmjenu zraka. Moguća je ugradnja prijenosnika topline (rekuperatora) i registra za grijanje (hlađenje), pa sustav ventilacije može postati integrirani ventilacioni sustav za održavanje temperature u objektu.

         Bitno je da se svi navedeni sustavi mogu objediniti u jedan zajednički sustav napredne kućne automatizacije. U tom slučaju prestaje i potreba za rukovanjem većinom od nabrojanih sustava – brigu o tome preuzima centralna upravljačka jedinica. O svakom od navedenih sustava biti će riječi u daljnjem tekstu.

         Više informacija o naprednom sustavu ventilacije potražite ovdje.AUTOMATIZACIJA
         Osnova definicije „inteligentne kuće“ je automatizacija sustava. Naime, u stambenom objektu postoji nekoliko tipova instalacija. Automatizacija je proces koji povezuje sve tipove instalacija, iz njih prikuplja podatke i obrađuje ih, i na osnovu zadanih parametara upravlja čitavim sustavom. Tako, na primjer, centralna upravljačka jedinica naprednog sustava može potpuno automatski  upravljati grijanjem, ventilacijom, klimatizacijom, kontrolom utroška električne energije, rasvjetom, nadzornim i sigurnosnim sustavima itd., i to bez potrebe za ručnim upravljanjem i stjecanjem posebnih znanja i vještina potrebnih za rukovanje. Kompletno programiranje i ugađanje sustava vrše stručne osobe, a sam sustav je samoodrživ i u slučaju potrebe pruža nam informacije o radu ili problemima jasnim i razumljivim jezikom.
23123123123
         Sustave automatizacije možemo podijeliti u više skupina. Ovisno o načinu upravljanja i opsegu povezanih sustava razlikujemo tri grupe automatizacije: automatizacija podsustava, hibridna automatizacija i sustavi napredne automatizacije – inteligentni sustavi. U posljednje vrijeme se kao nova grana automatizacije pojavljuju i superinteligentni interaktivni sustavi.

         Automatizacija podsustava je osnovni tip jednostavne automatizacije. Naime, radi se o samoupravljanju unutar pojedinog sustava prikupljanjem informacija, obradom u jedinici za upravljanje (programiranje) i upravljanjem izvršnih jedinica samog sustava. Na primjer sustav centralnog grijanja prikuplja informacije o temperaturi unutar objekta ili unutar pojedinih zona u objektu, zatim informacije o vanjskoj temperaturi te informacije o stanju u sustavu grijanja (toplina vode, tlak vode u sustavu, temperatura podova u slučaju podnog grijanja i slično). Programabilna jedinica za upravljanje sustavom na osnovu prikupljenih podataka i unesenih parametara (željena temperatura, doba dana i sl.) vrši upravljanje izvršnim jedinicama sustava kao što su plamenici, crpke, ventilatori… Sustav je samoodrživ, ali se parametri za funkcioniranje mogu mijenjati na više mjesta (termostati, programatori). Stoga takve sustave smatramo automatski upravljanim podsustavima bez mogućnosti međudjelovanja i upravljanja ostalim sustavima.

         U tu kategoriju spadaju i sustavi ventilacije, klimatizacija, protuprovalni sustavi, protupoplavni sustavi, pa i dijelovi elektroinstalacije upravljani senzorima (IC senzori, tajmeri, luksomati i slično). U pojedinim slučajevima mogu se udružiti dva podsustava i upravljati kao jedinstven sustav (npr. grijanje i ventilacija pomoću klima – uređaja).

         Hibridna automatizacija je poboljšan sustav automatizacije objedinjenjem dva ili više različitih podsustava u svrhu upravljanja sa jednog mjesta. U tu kategoriju spada npr. ventilaciono grijanje i ventilaciona klimatizacija (gdje se objedinjuju sustavi ventilacije, klimatizacije i grijanja – ventilacija i grijanje vrše se kroz ventilacioni sustav). Sustavi su samoodrživi koliko je samoodrživ svaki podsustav – podsustavima i dalje upravljaju individualni programatori podsustava, dok se pod hibridizacijom podrazumijeva ili fizičko objedinjenje podsustava ili upravljanje sustavom korištenjem zajedničkih senzora ili razmjenom informacija. Iako postoji mogućnost upravljanja takvim sustavima sa jednog mjesta, programiranje parametara potrebnih za procese vrši se na svakom sustavu pojedinačno.

         Automatizacija (domotronika, domotika, napredna instalacija, inteligentna kuća) je potpuno objedinjenje upravljanja svih sustava putem jedne centralne upravljačke jedinice. U tom slučaju upravljačka jedinica prikuplja sve podatke potrebne za rad svih sustava, objedinjuje ih i upravlja izvršnim jedinicama svakog podsustava vodeći računa o međuovisnostima i zajedničkom radu cjelokupnog sustava. Tako na primjer centralna upravljačka jedinica može pojačati intenzitet grijanja u slučaju kada u prostoriji uključimo rasvjetu uzimajući u obzir temperaturu u prostoriji, stanje otvorenosti prozora, željenu vrijednost temperature u to doba dana i slično. Automatizacija koristi scenarije – grupiranje naredbi i funkcija sa samo jednim upravljačkim uslovom (pritiskom na tipku, aktivacijom senzora) što nam omogućuje pojednostavljeno upravljanje sustavima. Način upravljanja je velika novost i ljudi koji nisu vični promjenama teško se naviknu na sasvim nov pristup upravljanju instalacijama. Naime, da bi shvatili prednosti automatizacije moramo se adaptirati na upravljačka svojstva sustava i automatizaciju koja čini nepotrebnim dosadašnje rukovanje elementima podsustava. Prilikom planiranja takvih sustava ne smijemo popustiti pred nostalgijom za klasičnim upravljanjem instalacijama; globalno upravljanje scenarijima uz mogućnost individualnog upravljanja sastavnim elementima scenarija zahtjeva dugu fazu prilagodbe i doslovno odbacivanje uhodanih radnji koje smo koristili u klasičnim sustavima. No nakon završetka procesa prilagodbe shvatit ćemo da je naprednim sustavima puno jednostavnije rukovati nego svakim podsustavom pojedinačno.
3131313

        Superautomatizacija, superinteligentna kuća, interaktivni sustavi nazivi su „super“napredne automatizacije. Naime, to je sustav u početnoj fazi ispitivanja. Iako su elementi za izvedbu već danas dostupni u svakoj boljoj specijaliziranoj trgovini, problem predstavlja montaža i uhodavanje samog sustava. Upravljačka jedinica sustava, uz „klasične“ podatke potrebne za funkcioniranje automatizacije, mora  putem dodatnih senzora „doznati“ koje su naše namjere i na osnovu toga pripremiti prostoriju u koju ulazimo. Sustav je zamišljen bez upravljanja prekidačima (iako, naravno, postoji mogućnost za to). Prva linija upravljanja su senzori koji prate naše kretanje kroz prostor i na osnovu zadanih parametara prepoznaju naše namjere. Prema prepoznatim namjerama vrši se prilagodba svih sustava od elektroinstalacija nadalje. Sustav također raspoznaje radnje koje do sada nisu bile praćene ili integrirane u sustav centralnog upravljanja: gledanje TV – a, rukovanje telefonom, odlazak na balkon ili terasu, gledanje kroz prozor, kašljanje… Druga linija upravljanja su tipke namjere; naime, u objektu se nalazi nekoliko grupa prekidača (i to su jedini prekidači u objektu) kojima izražavamo našu namjeru koju sustav ne može prepoznati (npr. odlazak na spavanje, priprema za kuhanje, tuširanje…). Iako sustav bez problema funkcionira i bez tipke namjere, pomoću njih ubrzavamo pripremu procesa upravljanja sustavima za specifičnu namjeru. Treća linija upravljanja su upravljanja specifičnim elementima sustava (npr. podizanje rolete, gašenje svjetla…) što se pak vrši pomoću daljinskog upravljača ili glasovnim naredbama. U slučaju dobro uhodanog sustava ručno upravljanje postaje bespotrebno.

         Najvažnija prednost svih naprednih sustava automatizacije je modularnost! Upravljanje sustavom vrši se modularnom upravljačkom jedinicom veličine većeg mobilnog uređaja. Niti jedan navedeni sustav ne upravlja se pomoću računala, pa ne postoji mogućnost neželjenih programskih grešaka ili upada u sustav. Računalo služi samo kao pomoćno sredstvo pri konfiguriranju sustava, iako ni to nije uvjet. Druga prednost modularnosti je mogućnost integriranja različitih elemenata različitih proizvođača i različitih načina rada, napona napajanja itd. Sustavom kućne automatizacije možemo obuhvatiti sve postojeće procese, upravljati instalacijama dvosobnog stana ili stambene višekatnice, bolnice, poslovne zgrade, pa čak i industrijskim procesima bez neke posebne prilagodbe (osim u broju modula, naravno).INTEGRACIJA; CENTRALNO UPRAVLJANJE


12312313123
         Integracija je objedinjenje više sustava u jednu funkcionalnu cjelinu. Integracija sustava može biti djelomična (npr. grijanje i klimatizacija putem ventilacije) ili potpuna. U slučaju potpune integracije sustava govorimo o sustavu kućne automatizacije s centralnim upravljanjem.

         Prednosti centralnog upravljanja i automatizacije je potpuno samoodrživ sustav koji uključuje senzore, upravljačke elemente i izvršne elemente. Sustav ispunjava uvjete napredne automatizacije ako tijekom rada nije potrebna naša intervencija.

         Kako radi sustav? Svi elementi sustava spajaju se na centralnu upravljačku jedinicu. U njoj se vrši programiranje rada sustava, i ona na osnovu podataka prikupljenih od senzora vrši upravljanje svim izvršnim jedinicama sustava. Na slici 3 prikazan je princip rada sustava; zelenom bojom označeni su putovi informacija, dok je crvenom bojom označen put upravljačkih naredbi.

         Krenimo od slike 1. Prikazan je integrirani sustav za održavanje topline u objektu i za pripremu tople sanitarne vode. Sastoji se od sustava grijanja sa plinskom peći i alternativnim izvorom – npr. peći na kruta goriva. Grijanje prostorija vrši se preko ventilacijskog sustava – prijenosnika topline. Ventilacijski sustav upravljan je prijenosnikom topline – rekuperatorom. Grana za ulaz svježeg zraka izvedena je preko zemnog izmjenjivača (prijenosnika) topline. Sustav grijanja prostorija podijeljen je na tri zone plus podno grijanje kupaone. Svaka zona ima i rezervni izvor zagrijavanja (radijator). Izvor topline je i toplinska crpka, kao i solarni sustav. Njihova prvenstvena namjena je zagrijavanje sanitarne tople vode i njeno skladištenje u akumulatoru topline (bojleru).
213123
         Sustav se upravlja iz upravljačke jedinice (slika 3). Rad sustava je potpuno automatiziran. Pošto u sustavu postoji nekoliko izvora grijanja, za normalno funkcioniranje sustava moramo odrediti prioritete.

         Prioriteti su uslovi kojima centralna jedinica daje prednost u radu nad ostalim uslovima. Tako npr. najveći prioritet na slici 3 ima peć za centralno grijanje na kruta goriva (ALT. na slikama). U slučaju pokretanja u rad kad peći na kruta goriva upravljačka jedinica daje prioritet zagrijanoj vodi iz te peći nad ostalim izvorima topline jer je regulacija peći na kruta goriva vrlo gruba, spora i neprecizna. Već samim paljenjem peći dajemo kontrolnoj jedinici do znanja da želimo jače zagrijavati prostor, stoga centralna jedinica isključuje iz razmatranja neke sobne termostate i programske uslove; energija unesena u sustav mora se potrošiti kako ne bi došlo do pregrijavanja.

         Slijedeći prioritet ima akumulacija topline. U slučaju stvaranja viška topline ona se odvodi u prijenosnik topline kako ne bi došlo do pregrijavanja. Treća po redu je toplinska crpka, koja ima tek nešto veći prioritet od plinske peći; koristi se za vrijeme jeftinije struje (po noći) kad je zagrijavanje toplinskom crpkom jeftinije od plina.

         Iz slike 1 vidimo put topline i sve međuspojeve elemenata sustava; uočljivo je npr. da sustav grijanja (bilo na plin bilo na kruta goriva) uz zagrijavanje prijenosnika topline služi i za podno grijanje kupaone, zatim za pomoćno zagrijavanje zona (radijatori), za pripremu tople vode i za podizanje topline u akumulatoru topline.
231
         Kako se priprema projektiranje sustava? Prvo se izrađuje šema prioriteta (slika 5) na kojoj se pomoću simbola određuju prioriteti. (slika 5 je vrlo pojednostavljena šema prioriteta – nedostaju upravljački uslovi i sl.). Zatim se iz šeme prioriteta izrađuje šema međuovisnosti (šema automatizacije – slika 4). U toj šemi određuju se sve međuovisnosti između sustava poštujući pravo prioriteta. Nakon toga se projektira sustav, vrši se ugradnja i programiranje upravljačke jedinice prema šemi međuovisnosti, uhodavanje sustava, podešavanje sustava i konačno puštanje u pogon.

         Da vas ne zamaram sa tehničkim detaljima, reći još ovo: na slici 1 prikazan je rad sustava zimi, dok je na slici 2 prikazan rad sustava ljeti. Nakon programiranja i preciznog ugađanja senzora i termostata sustav radi potpuno samostalno! Nema potrebe za uplitanjem u rad sustava, jer je on programiran da odabere najoptimalniji način rada uz najmanji utrošak energije. U slučaju ispada jednog sustava upravljačka jedinica automatski prebacuje radnju na ostale sustave istodobno nam dajući do znanja da se u sustavu dogodila smetnja. U slučaju većeg kvara sustav se samoisključuje i pokreće proces otklanjanja neželjenih štetnih posljedica (hlađenje, spuštanje pritiska i sl.).

         Sustavu bi trebalo pružiti samo jednu informaciju: odsutnost. Naime, potrebe za zagrijavanjem su veće kada smo kod kuće nego kad smo odsutni. Pružanje informacije o odsutnosti može se vršiti na više načina: prekidačem „doma sam – odsutan sam“ ili dobivanjem informacije od protuprovalnog sustava (kad se uključi generalni protuprovalni sustav, sustav grijanja ili hlađenja prima informaciju o našoj odsutnosti i prebacuje se na štedljiv način rada).

         Nemojte se zamarati kompliciranom izvedbom sustava; to je briga stručnih osoba. Vaše je da iznesete svoje zahtjeve i želje i da date predodžbu o vašim navikama i potrebama. Na osnovu toga stručna osoba izvršit će programiranje sustava, podučiti vas kako upravljati sustavom i prepustiti vas uživanju u vašem naprednom, automatiziranom domu.AUTOMATIZACIJA U PRAKSI         Iako će o tome biti još riječi, pokušat ću vam u par kratkih crtica opisati funkcioniranje automatizacije u praksi – međusobnoj ovisnosti sustava i prioritetima.

         Kao što je spomenuto, najveći prioritet imaju sustavi zaštite; oni moraju u slučaju opasnosti bez našeg uplitanja izvršiti radnje zaštite ili sprječavanja neželjenih situacija. Slijedi prikaz sustava prema prioritetu i njihovih mogućnosti.

PROTUPOŽARNI SUSTAV: u slučaju detekcije dima ili požara sustav daje zvučno upozorenje (sirena) ili upozorava nadležnu službu putem dojavnika. U potpuno automatiziranom objektu u slučaju požara automatski se zatvara dovod plina putem elektromagnetnog ventila, isključuje se rad ventilacijskog sustava, zatvaraju se zaklopke na ventilacijskim vodovima kako bi spriječili širenje požara ventilacijskim cijevima, zatvaraju se prozori i isključuje napajanje električnom energijom. U sustavu je poželjna mogućnost uključenja prozračivanja (automatskog podizanja svih roleta i otvaranja prozora radi odimljavanja) nakon otklonjene opasnosti i puštanja sustava u rad.

DETEKCIJA PLINA: u slučaju detekcije istjecanja gradskog plina iz plinovoda sustav mora zatvoriti dovod gradskog plina, dati zvučno upozorenje i otvoriti prozore i podići rolete radi provjetravanja pod uslovom da pri tome ne dolazi do iskrenja. U slučaju pojave požara nakon detekcije plina sustav mora izvršiti radnje opisane u prethodnom odlomku.

DETEKCIJA UGLJIČNOG MONOKSIDA: uključuje zvučnu signalizaciju, zatvara dovod plina i otvara prozore i podiže rolete.

NADZOR CENTRALNOG GRIJANJA može se integrirati u centralni sustav nadzora; u slučaju kvara i porasta temperature iznad dozvoljene sustav može isključiti dovod plina prema plinskoj peći i uključiti grijanje u svim zonama kako bi se cirkulacijom rashladila voda u sistemu. Naravno, polazimo od pretpostavke da je rast temperature prouzročio kvar sustava za regulaciju u samoj peći.

ZAŠTITA OD POVRATNE VODE zatvara elektroventil na glavnom kanalizacijskom vodu u slučaju rasta nivoa vode u kanalizaciji. Uz to uključuje i signalizaciju za upozorenje, a bilo bi i poželjno da zatvori vodovodni ventil kako ne bi sami uzrokovali poplavu puštanjem vode radi zatvorenog kanalizacijskog odvoda.

PROTUPOPLAVNI SUSTAV: u slučaju detekcije istjecanja vode sustav mora zatvoriti dovod vode putem elektroventila ugrađenog na vodovodnu instalaciju te uključiti signalizaciju za upozorenje.

ZAŠTITA OD KIŠE: pri detekciji kiše sustav automatski zatvara prozore i spušta rolete kako bi spriječio poplavu izazvanu ulaskom kiše nošene vjetrom ili razbijanje prozorskih stakala u slučaju tuče.

ZAŠTITA OD VJETRA: u slučaju da anemometar detektira brzinu vjetra veću od najveće dopuštene sustav zatvara prozore, spušta rolete, isključuje centralni ventilacijski sustav i zatvara zaklopke na ventilacijskim cijevima. Na taj način sprječavaju se štetne posljedice jakog vjetra (naglo zatvaranje vrata i prozora, unos nečistoća nošenih vjetrom i slično).

ZAŠTITA OD SUNCA: ugradnjom senzora za nadzor količine osvjetljenja i timera (ili samo timera) sustav može samostalno upravljati spuštanjem i podizanjem roleta, zavjesa, tendi i sl. kako bi spriječio ulazak prekomjerne svjetlosti u prostoriju. Rad sustava mora biti kvalitetno programiran kako ne bi došlo do prečestog spuštanja i podizanja roleta tijekom poluoblačnog dana.

ZAŠTITA OD VLAGE služi za isključenje ventilacijskog sustava u slučaju ekstremno visoke vlage u zraku (magle). Pri ekstremnoj količini vlage u zraku može doći do kondenzacije u ventilacijskom sustavu. Detekcija se vrši senzorima za vlagu ili senzorima vidljivosti.

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA integrira se u vanjsku vodovodnu instalaciju; kad termostat očita pad temperature ispod dozvoljene, sustav automatski zatvara dovod vode u vanjsku vodovodnu instalaciju i otvara ventil za pražnjenje vanjske instalacije. Sustav nije reverzibilan; ponovo punjenje mora se izvršiti ručno ili programirati tajmerom kako bi se spriječilo nepotrebno pražnjenje i punjenje vanjskog vodovodnog sustava u slučaju stalnih varijacija u temperaturi.

KOMBINIRANO NAPAJANJE VODOVODA služi za neprekidno korištenje vode; u slučaju prestanka opskrbe vode iz gradskog vodovoda sustav automatski prebacuje napajanje vodovodne instalacije na pomoćne izvore (hidrofor, vodospremnik i sl.).

SUSTAV ZA ZALIJEVANJE: iako se u većini slučajeva sustavi navodnjavanja travnjaka i okućnice izvode kao samostalni sustavi, postoji mogućnost njihovog integriranja sa centralnim upravljanjem i mrežom senzora na objektu; u tom slučaju navodnjavanje je potpuno automatizirano, ovisno je o dobu dana, vjetru, kiši, godišnjem dobu i sl. Ugradnjom senzora protoka može se izvršiti i zaštita u slučaju pucanja cijevi za navodnjavanje protiv nepotrebnog gubitka vode.

PROTUPROVALNI SUSTAV služi za zaštitu objekta i uzbunjivanje u slučaju provale. Međutim, svi prethodni sustavi mogu se integrirati u centralni sustav za nadzor i zaštitu, u kojem se postavljaju navedeni prioriteti, međuovisnosti i način signalizacije – uzbunjivanja. Prioriteti su vrlo bitni radi mogućnosti istodobne aktivacije dva ili više sustava zaštite! U tom slučaju centralni sustav mora izvršiti radnje prema zahtjevima prioriteta kako ne bi npr. u slučaju detekcije požara sustav zatvorio prozore i isključio ventilaciju, a tren kasnije u slučaju detekcije ugljičnog monoksida uključio ventilaciju i otvorio prozore radi prozračivanja!

NEPREKIDNO NAPAJANJE (UPS) služi za napajanje uređaja u slučaju nestanka električne energije. Sustav neprekidnog napajanja mora biti vrlo selektivan kako bi uređaji koje napaja što dulje ostali pod naponom. Tako se npr. može podesiti gašenje pomoćnog sustava za računala nakon desetak minuta, koliko nam je dovoljno da pohranimo nepospremljene uratke. Sustav centralnog grijanja i sustav zaštite imaju najveći prioritet; iako sustavi zaštite imaju vlastiti izvor pomoćnog napajanja, neprekidno napajanje im produljuje vrijeme rada u slučaju dugotrajnog nestanka električne energije. Tek pri prestanku napajanja iz UPS – a sustavi nadzora prelaze na napajanje iz vlastitih izvora rezervnog napajanja.

RASVJETA ZA NUŽDU može biti izvedena kao rasvjeta sa vlastitim izvorom rezervnog napajanja ili kao rasvjeta s napajanjem iz UPS – a. U bilo kojem slučaju bilo bi poželjno da se rasvjeta uključi pri aktiviranju protupožarne zaštite. Što se pak tiče protuprovalnog sustava, u slučaju „tihog alarma“ (dojavom u intervencijski centar) bilo bi poželjno onemogućiti aktiviranje rasvjete za nuždu; u tom slučaju provalnici ostaju u mraku iako su u međuvremenu isključili napajanje električne instalacije.

STALNA (NOĆNA) RASVJETA I DEKORATIVNA RASVJETA samostalno se uključuje i isključuje putem luksomata i timera. Može se uključiti u sumrak i isključiti u zoru, a može biti i selektivno upravljana – dio rasvjete se isključuje kad odemo na spavanje, dio usred noći a dio tek u zoru.

RASVJETA PROSTORIJA može se integrirati u protuprovalni sustav; pri aktivaciji alarma i u noćnim satima (što se određuje luksomatom i programiranjem timera) može se izvesti uključenje i isključenje dijelova rasvjete što daje dojam naše nazočnosti u objektu. Na isti način može se izvršiti i automatsko centralno isključenje rasvjete pred zoru ili u određeno doba po noći; na taj način sprječavamo nepotreban rad rasvjete po danu i u slučaju odsutnosti.

VENTILACIJA: u slučaju ugradnje centralne ventilacije upravljanje se vrši vremenskim programatorom (timerom) podešenim prema našim potrebama. Upravljanje ventilacijom može biti integrirano u protuprovalni sustav kako bi ventilacija bila isključena za vrijeme naše odsutnosti. U slučaju požara ventilacija bi se morala isključiti i zatvoriti zaklopke. Ventilacija bi morala biti u stanju i riješiti problem podtlaka za vrijeme rada kuhinjske nape; u tom slučaju ventilacija se uključuje putem diferencijalne tlačne sklopke kako bi se izjednačio tlak u prostorijama. Pri kombiniranom grijanju ili hlađenju putem ventilacije sustav grijanja ili klimatizacije određuje i protok zraka kroz ventilacijski sustav. U sustav ventilacije mogu se integrirati i ovlaživači zraka, ionizatori, UV svjetiljke za sterilizaciju, oplemenjivači zraka…

GRIJANJE može biti izvedeno kao klasično (sa jednim termostatom) ili po zonama (sa više termostata i mogućnošću pojedinačnog zagrijavanja svake zone). Sustav nadzora grijanja može uzeti u obzir temperaturu u svakoj prostoriji, razlike u temperaturama ili naše posebne zahtjeve (npr. potreba pojačanog zagrijavanja kupaone prije tuširanja ili kupanja). U slučaju više izvora zagrijavanja (npr. plinska peć, toplinska crpka i solarni paneli) sustav samostalno određuje ekonomičniji način zagrijavanja. Prioriteti se postavljaju uzimajući u obzir i naše potrebe za toplom sanitarnom vodom, doba dana, godišnje doba, vanjsku temperaturu itd. Bitno je u sustav grijanja integrirati i mogućnost zaštite vodovodnih instalacija u objektu od smrzavanja, što uz vatrodojavni sustav ima najveći prioritet.

KLIMATIZACIJA - HLAĐENJE može biti izvedena putem klima – uređaja, zatim kao centralni sustav za klimatizaciju, kao centralni sustav sa regulacijom klimatizacije po zonama i kao integrirani sustav klimatizacije i ventilacije. Upravljanje se vrši kao i u slučaju grijanja, samo što se više pažnje posvećuje boravku u određenim prostorijama: po noći nema potrebe hladiti prostorije u kojima ne boravimo, već se klimatizacija preusmjerava samo na spavaće sobe.

NADZOR POTROŠNJE u slučaju prevelike potrošnje električne energije selektivno isključuje najveće potrošače (grijalice vode, električne grijalice i sl.). Nadzor potrošnje može biti integriran i u protuprovalni sustav; nadzor potrošnje automatski isključuje iz rada uređaje ili rasvjetu koji ne trebaju biti u funkciji u vrijeme naše odsutnosti.

DIRIGIRANA POTROŠNJA služi za upravljanje potrošnjom električne energije; uključuje velike potrošače električne energije samo za vrijeme niže tarife (jeftinije struje).

CENTRALNIM AUDIO SUSTAVOM može se upravljati na više načina: ručnom regulacijom, scenarijem ili uslovljeno; u slučaju pritiska na zvono pred ulaznim vratima ili zvonjave telefona može se stišati ili isključiti reprodukcija glazbe u pojedinim prostorijama.

SCENARIJI su skupine operacija koje se izvršavaju samo jednom upravljačkom radnjom (npr. pritiskom na jednu tipku). Biti će detaljno opisane u poglavlju „Domotika“.

PRILAGOĐENI PROGRAMI su skupine željenih operacija i funkcija koje se izvršavaju ako se zadovolji neki uvjet (npr. spuštanje svih roleta, paljenje rasvjete i pojačanje intenziteta grijanja/hlađenja u sumrak). Prilagođenim programima upravljaju senzori.

KOMBINIRANE FUNKCIJE su mješavina scenarija i prilagođenih programa. Tako se npr. putem scenarij može upravljati radom pojedinih roleta, spuštanjem svih roleta u sumrak upravlja se putem prilagođenih programa, ili pak je upravljanje uslovljeno aktivacijom nekog od sustava nadzora. Međutim, upravljanje svim roletama možemo obaviti i ručno, i to na više načina: spuštanje ili podizanje svih roleta istodobno, ili pak kaskadno – naredna roleta počinje sa spuštanjem tek kad se prethodna spusti do kraja. Na isti način može se vršiti i uključenje vanjske rasvjete (uključenjem pojedinih dijelova rasvjete sa razmacima od nekoliko sekundi) i sl.

DALJINSKA KONTROLA je sastavni dio naprednog sustava automatizacije; putem GSM uređaja ili Interneta možemo u bilo koje doba i sa bilo kojeg mjesta nadzirati i upravljati sustavom. U slučaju opremanja kuhinje naprednim kuhinjskim uređajima putem daljinskog nadzora možemo upravljati i pripremom hrane!

         Iz opisanog vidimo obim i složenost automatizacije! Navedeni sustavi integriraju se u sustav centralnog napajanja i djeluju kao jedna cjelina prožeta uslovima i međuovisnostima čija je namjena upravljanje bez potrebe za našim rukovanjem i stalnom regulacijom pojedinih elemenata sustava! Današnji napredni sustavi omogućuju opisanu automatizaciju, a trendovi na tom području usmjereni su prema potpunoj automatizaciji sa tek minimalističkim potrebama za najosnovnijim upravljanjem. S vremenom će sustavi biti sposobni prepoznati i naše namjere, tako da će u bliskoj budućnosti postojati sustavi kućnih instalacija bez potrebe za upravljanjem putem prekidača i slično.


PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE, IZVEDBA
         Dva osnovna problema kod planiranja i odabira modela naprednih kućnih sustava je neupućenost i nekoordiniranost. U mnogo slučajeva majstori „starog kova“ jednostavno ne prihvaćaju nove, napredne sustave bilo zbog male potražnje za njima, bilo zbog edukacije koju moraju proći kako bi usvojili nove sustave. Također, velika kočnica je i nekoordiniranost različitih grana uslužnih djelatnosti. Naime, napredni sustav se sastoji od nekoliko različitih tipova instalacija; postoje majstori koji su doslovno eksperti u svom području, ali problem nastaje kad moraju objediniti svoje sposobnosti sa ostalim područjima naprednih instalacija, koji donedavna ničim nisu bili povezani. Problem su i „majstori za sve“, koji pošto – poto sklapaju poslove obećavajući brda i doline, i na kraju kao produkt neupućenosti i nestručnosti dobivamo neki necjelovit sustav „koji je, dakako, najbolji na svijetu“.
13123
         Poučen iskustvom moram se na tren osvrnuti i na projektante; oni odrade svoj posao u skladu sa informacijama kojima raspolažu i koje dobivaju sa različitih izvora, od različitih izvođača radova. Projektanti su ljudi sa velikim teoretskim znanjem, i pod uslovom da prate razvoj instalacionih sustava njihov uradak je vrlo korektan. Ali, upravo radi zbrke i nepovezanosti informacija i nekoordiniranosti u pripremi naprednog sustava dolazi do projekata u kojima nedostaju pojedini funkcionalni elementi što iskustveno shvatimo tek kad je sustav ugrađen.

         Radi najefikasnijeg planiranja – budite uporni! Raspitajte se kod većeg broja projektanata i izvođača o svim mogućnostima i prednostima koje pružaju napredni sustavi instalacija. Uz prikaz stručnih, zamršenih i laiku neshvatljivih projekata zatražite i grafički prikaz sustava u 3D obliku (vidi sliku); istina da on košta, ali tako ćete steći predodžbu o onome u što ulažete nemalu investiciju i izvršiti moguće korekcije prije početka radova. Odaberite osobu od povjerenja koja razumije funkcioniranje sustava i postavite ga kao „ekstrakoordinatora“, to jest osobu koja će prikupljati informacije, objasniti vam prednosti svakog sustava i njihov način rada te vas na vama razumljiv način educirati o upravljanju sustavom. Nadalje, ta osoba će koordinirati razmjenu informacija između različitih timova zaduženih za projektiranje i izvedbu samih sustava, nadzirati ugradnju i biti nazočan puštanju u pogon, uhodavanju i ispitivanju sustava.

         Problematičan zahtjev, zar ne? A što se tiče izvođača radova, odaberite samo provjerene izvođače sa iskustvom, pazeći pri odabiru da vam ne „uvale mačka u vreći“.  Obratite pozornost na mogućnosti servisiranja, i zatražite garancije na ugradnju i funkcioniranje sustava.UPUTSTVO ZA UPOTREBU (RUKOVANJE)
         Uz svaki proizvod isporučuje se uputstvo za rukovanje. Sustav instalacija je kompliciran proizvod, a tek u iznimno rijetkim slučajevima se pri primopredaji dobiva uputstvo za upotebu. Doduše, ne bi trebali cjepidlačiti i tražiti uputstvo za jednostavnu dogradnju instalacije; potrebni podaci o instalaciji čitljivi su iz projektne dokumentacije.

         Međutim, u slučaju napredne instalacije na koju se osobama nevičnim baratanju tehničkim novotarijama iznimno teško priviknuti, a uz to predstavlja i vrlo kompliciran završni proizvod, zatražite uputstvo za rukovanje. Vi niste stručna osoba da bi mogli savladati upravljanje instalacijom iz izuzetno komplicirane projektne dokumentacije.

         Uputstvo mora biti krajnje jednostavno; mora sadržavati opis i funkciju svakog elementa te postupak u slučaju kvara. Što se tiče programiranja i naknadne promjene parametara u sustavu, za to je zadužena stručna osoba pa uputstvo za upotrebu ne treba sadržavati podatke te vrste.

         Na slici je prikazan jednostavan prikaz malog dijela uputstva za rukovanje; pojednostavljen tlocrt prostorije sa prikazom rasporeda elemenata, te radi lakšeg snalaženja slikovni prikaz i numeričke oznake svakog elementa. Kratak opis slijedi nakon prikazane slike:

123123

                                   PROSTORIJA: BLAGOVAONA

                RASVJETA:

A – plafonjera, grlo E27, max. 60 W                    - 15 (osigurač broj 15 u razvodnom ormariću)

B – ugradbena armatura, grlo E14, max. 40 W     - 15

                PREKIDAČI:

1/1 - 1 Prekidač izmjenični glavne rasvjete A       -  15

1/1 – 2 Prekidač obični dekorativne rasvjete B      - 151/2 – 1 Prekidač za upravljanje roletama (lijeva)     - 28

         (gornja tipka za podizanje, donja tipka za spuštanje, uputstvo za rukovanje priloženo)

1/2 – 2 Prekidač izmjenični glavne rasvjete A        - 15

1/2 – 3 Prekidač za upravljanje roletama (desna)    - 28

         (gornja tipka za podizanje, donja tipka za spuštanje, uputstvo za rukovanje priloženo)         Osjećam da bi se u ovim uputama snašao i najveći laik. Slikovni prikazi, brojčane i slovne oznake su jednostavni i razumljivi, opisi funkcija su sažeti i sadržavaju samo najbitnije upute; broj na kraju svakog reda označava broj osigurača navedenog elementa u razvodnom ormariću. Opaska u opisu „uputstvo za rukovanje priloženo“ ne odnosi se, naravno, na prekidač već na elektromotorni pogon za podizanje roleta. Naime, svaki električni uređaj ima garantni list i uputstvo za rukovanje; iste vam je izvođač dužan predati prilikom primopredaje instalacije. Nemojte zaboraviti da su moduli za izvedbu automatizacije skupi uređaji koji se obavezno isporučuju s uputstvom za rukovanje i garantnim listom; obavezno ih zatražite. Također zatražite detaljnu pismenu garanciju na učinjenu montažu instalacije uz navođenje garantnog roka i vremena obveznog osiguranja nabave rezervnih dijelova.„GOSPODAR SITUACIJE“
         U čemu je prednost napredne instalacije?

         Za početak počujte kratku priču iz davnine: bijaše to u teška vremena naše mnogonarodne tvorevine kad su rasipničku krizu pokušali riješiti „stabilizacijom“. Toplo je kasnoproljetno jutro, elektroradiona na periferiji grada, i u njoj desetak drugova u radnim kombinezonima udarnički ispunjava dnevni zadatak – izradu elektroinstalacijske opreme. Kad odjednom idilu sunčanog jutra ispunjenog cvrkutom šarenih ptičica i opojnim mirisom rascvjetalog drveća burno prekine zapuhani i vidno ljutit šef! Zastane on nasred radione, pogledom preleti po drugovima i onako zadihan viknu najbližem do sebe: „uključi termoakumulacionu peć na maksimum“! Pogledasmo se u čudu misleći da toplina nadolazećeg ljeta vrlo nepovoljno utječe na našeg inače staloženog i smirenog šefa, kad on ispunjen nestrpljenjem ponovi: „uključi tu peć, i neka radi dan i noć, na maksimumu“! Šef je šef, u njega se ne sumnja jer je uvijek u pravu, i izvršismo mi njegovu naredbu. Tada on sjedne na rasklimani radionički stolac, duboko uzdahne i objasni nam…

         Da ne duljim s prozaičnim opisivanjem, kvaka je bila u vijesti u novinama da će od narednog mjeseca sva domaćinstva u državi bratstva i jedinstva morati bratski pridonijeti mjerama stabilizacije i jedinstveno smanjiti potrošnju električne energije za 10%, što će se strogo kontrolirati i teško kažnjavati u slučaju neposluha. Šef nam je objasnio: na čemu da uštedimo 10%? Da radimo u mraku? Uz svijeće ili petrolejku? Da bušimo ručnom bušilicom? Radiona je radila na optimumu, točno onoliko prema potrebi. A smanjenje od 10% moglo bi se ostvariti jedino uz ukidanje nekog procesa za koji smo rabili električne uređaje. Ovako ćemo na umjetan ali praktičan način povećati potrošnju do narednog očitanja brojila. Koliko se sjećam, ideja o smanjenju potrošnje nije zaživjela u stvarnosti; umjesto nje dobili smo redukcije struje!

         Priča druga. Mali marketinški nonsens: „ugradite napredni sustav elektroinstalacije jer ćete na taj način ostvariti uštedu u potrošku električne energije od 20%“! Ma dajte molim vas! Kakva ušteda, na čemu? Ako smo energetski osviješteni ionako smo već odavno ugradili štedne žarulje. Postojeći sustavi rade optimalno; iako postoji malo manevarskog prostora za uštedu, pitam se što bih morao promijeniti da uštedim 20%? Imam ugrađenu dirigiranu potrošnju, sustav rasvjete preko luksomata, senzore u hodnicima koji ne dozvoljavaju nepotreban rad rasvjete, centralno upravljanje dijela rasvjete, sva rasvjetna tijela su sa štednim ili LED žaruljama… Što od toga da isključim? Čega da se odreknem? Doduše, ljudi koji žive rasipnički i neekonomično ("po starom") ostvarit će uštede nakon ugradnje naprednih sustava, ali uz uslov da uz instalacije promijene i svoj način razmišljanja.

         Koja je poanta ove dvije priče? Prije odgovora na to pitanje moramo razmotriti naš pristup naprednim instalacijama. Istina, svi težimo energetskoj učinkovitosti i uštedi, ali već samom ugradnjom naprednih sustava odabrali smo najoptimalnije i najučinkovitije rješenje! A ugradnjom npr. zemnog izmjenjivača topline uštede mogu biti još i veće.

         Budimo iskreni i realni: osoba koja ulaže nekoliko desetaka pa i stotinjak  tisuća kuna u napredni sustav instalacija vjerojatno neće odobriti sakaćenje sustava kako bi ostvario uštedu od stotinjak kuna mjesečno. U mom slučaju – sustav grijanja spojen je na centralnu kotlovnicu i o uštedi i energetskoj učinkovitosti mogu samo sanjati! Ušteda pak od desetak posto na utrošku električne energije značila bi ili hladnu vodu u bojleru ili život u mraku i bez TV-a, za tridesetak kuna uštede?

         Za ispunjenje uslova apsolutne energetske učinkovitosti moramo zadovoljiti sve kriterije prilikom pripreme za početak radova: planiranje termo – izolacije zidova, krova i temelja (jer bez izolacije temelja dobili ste dobro izolirane  zidove uronjene u hladnjak – zemlju), zatim kvalitetne stolarije koja zadovoljava sve kriterije izolacije i nepropusnog brtvljenja, planiranje ulaznih termo – zona (tj. povezanih prostorija prema ulazu u kojima se energija prilikom prolaska gubi kaskadno), naprednih instalacija i sustava i na kraju, kao jedan od najbitnijih faktora, promjene načina razmišljanja, tj. prilagodbe potpuno novom sustavu! Čemu svijest o energetskoj učinkovitosti ako zimi nekontrolirano grijemo prostorije a zatim, kad nam je prevruće, hladimo otvaranjem prozora?

         Poanta ovih dviju priča i cjelovite priče o naprednim sustavima je funkcionalnost i jednostavnost! Naime, kad bi sve upravljačke elemente naprednih sustava (prekidače, utičnice, senzore, termostate, upravljačke jedinice…) posložili na stol jedne do drugih vjerojatno bi dobili izgled upravljačkog pulta Boeinga 747! Bez obzira na to, uhodani sustav je vrlo jednostavan za upravljanje, čak  znatno jednostavniji od klasičnih instalacija! Umjesto vas velik dio posla  čini automatizacija, rješavajući vas tako brige o sustavima na kojima ste morali vršiti stalne korekcije.

         Automatizacija  i funkcionalnost uvod su u jedan komforniji način života, neopterećen stalnim regulacijama i brigom o sustavima, a jednostavnost i svestranost upravljanja tako opširnim i kompliciranim sustavom učinit će vaš svijet opuštenim i bezbrižnim, a kao osobu u čijim je rukama moć nadzora nad tim svijetom učiniti će vas neupitnim „gospodarom situacije“!